Please reload

Recent Posts

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/10
Please reload

Featured Posts

מתן הסבר על מקורות המימון לרכישת מקרקעין חובת דיווח מיום 1 בינואר 2019

December 2, 2018

 

ביום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומנים (ראה מאמר באתר האינטרנט של רומנו בלנגה מחודש אפריל 2018 ), במסגרת החוק ידרשו רוכשי מקרקעין (כל רוכש, לרבות תושבי חוץ, חברות ועמותות) לדווח לרשות המיסים על מקורות המימון ואמצעי התשלום לתשלום התמורה בעד המקרקעין שנרכשו.

 

סעיף 30(א) לחוק, קובע כי רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין יחויב לכלול בהצהרתו לרשות המיסים על רכישת המקרקעין את הפרטים הבאים:

 

1.   פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו שולמה התמורה בעד המקרקעין, לרבות אסמכתאות שידרשו על ידי המנהל.

2.   הצהרה שבמועד ההצהרה טרם ידוע לו מה יהיו מקורות המימון.

 

לעניין הצהרה המפורטת בסעיף 2 לעיל, סעיף 30(ג) לחוק קובע שרשות המיסים תאפשר לרוכש להשלים את הפרוט לגבי מקורות המימון לרכישת הדירה תוך 6 חודשים מקבלת הדירה, וזאת בהתחשב בכך שלעיתים הרוכש אינו יודע מה יהיו מקורות המימון במועד החתימה על הסכם הרכישה.

 

כמו כן קובע החוק כי "אישור מיסים" לצורך רישום הזכויות ינתן רק לאחר מילוי הדיווח כאמור לעיל.

 

מטרת החקיקה החדש היא צמצום ההון השחור, העלמות המס והקטנת האפשרויות להלבנת הון.

 

 

 

 

 

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

רומנו בלנגה ושות'- רואי חשבון
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

ראול ולנברג 24, מגדלי זיו,  בניין D, רמת החיל, תל אביב 6971924

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il