מתן הסבר על מקורות המימון לרכישת מקרקעין חובת דיווח מיום 1 בינואר 2019

ביום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומנים (ראה מאמר באתר האינטרנט של רומנו בלנגה מחודש אפריל 2018 ), במסגרת החוק ידרשו רוכשי מקרקעין (כל רוכש, לרבות תושבי חוץ, חברות ועמותות) לדווח לרשות המיסים על מקורות המימון ואמצעי התשלום לתשלום התמורה בעד המקרקעין שנרכשו.

סעיף 30(א) לחוק, קובע כי רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין יחויב לכלול בהצהרתו לרשות המיסים על רכישת המקרקעין את הפרטים הבאים:

1. פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו שולמה התמורה בעד המקרקעין, לרבות אסמכתאות שידרשו על ידי המנהל.

2. הצהרה שבמועד ההצהרה טרם ידוע לו מה יהיו מקורות המימון.

לעניין הצהרה המפורטת בסעיף 2 לעיל, סעיף 30(ג) לחוק קובע שרשות המיסים תאפשר לרוכש להשלים את הפרוט לגבי מקורות המימון לרכישת הדירה תוך 6 חודשים מקבלת הדירה, וזאת בהתחשב בכך שלעיתים הרוכש אינו יודע מה יהיו מקורות המימון במועד החתימה על הסכם הרכישה.

כמו כן קובע החוק כי "אישור מיסים" לצורך רישום הזכויות ינתן רק לאחר מילוי הדיווח כאמור לעיל.

מטרת החקיקה החדש היא צמצום ההון השחור, העלמות המס והקטנת האפשרויות להלבנת הון.

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square