העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3 (ט1) לפ

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי יראו במשיכת כספים מחברה ובהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי.

לא כל נכס שהעמידה החברה לשימוש בעל המניות המהותי, יראו בו כמשיכה מהחברה בידי בעל המניות המהותי. סעיף 3(ט1) לפקודה קובע רשימה סגורה של נכסים עליהם יחול סעיף החיוב, כדלהלן:

 • דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, ולרבות תכולתה;

 • חפצי אמנות ותכשיטים;

 • כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי;

 • נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

הוראות מעבר עד ליום 31.12.2018 :

אפשרות א': על דירה שהושבה באופן מלא על ידי בעל המניות המהותי או קרובו לשימוש החברה עד לתאריך 31.12.2018, לא יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה לעניין חיוב בעל המניות המהותי בהכנסה במועד החיוב (בעל המניות המהותי יחויב רק בגין השימוש בדירה עד למועד השבת הדירה).

אפשרות ב': היה ובחר בעל המניות המהותי להמשיך ולהשתמש בדירה, אשר בבעלותה של החברה גם לאחר יום 31.12.2018, יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה ויראו את מועד החיוב הראשון ביום 31.12.2018. כלומר, בעל המניות חוייב בתשלום מס דיבידנד בגובה שווי הדירה ובנוסף לא יוכל לקבל את הדירה לידיו בפטור אגב פירוק, ועם מכירת הדירה לא תינתן כל הטבת מס כלשהי.

מכירת הדירה לבעל מניות עד ליום 31.12.2018 :

 • אפשרות א', העברת הדירה בפטור ממס שבח וממס רכישה

 • אפשרות ב', העברת הדירה תוך תשלום מס שבח ובפטור ממס רכישה.

אפשרות א' :

 • מדובר בדחיה של המס שבח עד למכירת הדירה ע"י בעל המניות לצד ג'.

 • אין חיוב במס רכישה.

 • בעל המניות יחוייב וידווח על דיבידנד בגובה שווי הדירה, שווי הדירה: יתרת שווי הרכישה בניכוי יתרת הלוואה בנקאית שכנגדה שעבוד קבוע על הדירה, ובניכוי יתרת זכות של בעל המניות.

 • לא ינתן כל פטור כלשהו במכירת הדירה בעתיד, וכן לא ינתן חישוב לינארי מוטב.

אפשרות ב'

 • תשלום מס שבח, חיוב במס שולי ע"י בעל המניות (הרוכש).

 • פטור מתשלום מס רכישה.

 • בעל המניות יחוייב וידווח על דיבידנד בגובה שווי הדירה, שווי הדירה: יתרת שווי הרכישה בניכוי יתרת הלוואה בנקאית שכנגדה שעבוד קבוע על הדירה, ובניכוי יתרת זכות של בעל המניות.

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square