דיווח למע"מ על עסקאות עם הרשות הפלסטינאית – נוהל חדש - מאי 2018


בתאריך 4 בפברואר 2018 יצא חוזר של מע"מ הקובע, כי המדווחים במסגרת הדיווח המפורט, שיעמדו בתנאים שנקבעו, ידווחו על מכירות ורכישות מהרש"פ במסגרת הדיווח המפורט ללא שליחת חשבוניות וטפסים ליחידת הקמר"פ.


יתר אוכלוסיית החייבים במס תמשיך לדווח בשלב זה בדרך הרגילה של משלוח טפסי 878 ו-879 לקמר"פ בצירוף העתקי חשבוניות .


תחולת הנוהל היא מיום 1.05.18, כלומר הדווח במסגרת הדו"ח בגין חודש מאי המוגש בחודש יוני.


הקצאת חשבוניות I תמשיך להיות מבוצעת ע"י רשות המיסים והשימוש בפנקסים הכחולים הידניים יימשך וכן ניכוי מס תשומות מספקי רש"פ ימשיך להיות על בסיס חשבוניות P בלבד, חשבוניות אלו ימשיכו להישמר כחלק ממערכת הנהלת החשבונות . אולם ע"י דיווח במסגרת הדיווח המפורט יחסך הצורך למלא באופן ידני את טפסי 878 ו- 879 וכן משלוח העתקי החשבוניות והטפסים בדואר רשום אל יחידת הקמר"פ.


הדיווח המפורט –

במסגרת הדיווח המפורט קיימים שני סוגי מסמכים המתייחסים לעסקאות עם הרש"פ, תשומות ספק מהרש"פ ועסקאות לקוח רש"פ , מדווחי הדיווח המפורט מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה על סיווג נכון של המסמכים האמורים לעיל הואיל והדיווח עליהם ישמש לצורך ההתחשבנות עם הרשות הפלשתינית על כספי מע"מ מקומי.


  • תשומות ספק מהרש"פ – יש להקפיד על סיווג נכון של ספק מהרש"פ ומס' עוסק, תוך ציון 7 ספרות של מספר חשבונית P ודיווח על החשבונית תוך 6 חודשים מיום קבלתה אחרת תישלל הזכות לניכוי מס תשומות בגינה .

  • עסקאות לקוח רש"פ - יש להקפיד על סיווג נכון של לקוח מהרש"פ ומספר עוסק, תוך ציון 7 ספרות של חשבונית I . שדה האסמכתא יכיל את מספר האסמכתא של חשבונית ה- I בלבד.


סכומים – בניגוד למצב הקיים כל עסקה בכל סכום עם לקוח\ספק מהרש"פ תדווח במסגרת הדיווח המפורט הואיל והיא משמשת כאמור בסיס להתחשבנות כספית ועל בתי התוכנה להיערך בהתאם.


תנועות שגויות – המערכת תציג בדיווח המפורט חריגה נוספת שתקרא "אי התאמה בדיווח חשבוניות P\I בה יכללו מקרים של אי התאמה והמייצג יוכל להיכנס למערכת ולתקן, יש להקפיד על סיווג נכון של העסקה כחשבונית I או חשבונית P ולרישום מדויק של מספר הלקוח או הספק בהתאמה.


מספר האסמכתא שידווח ב"שדה האסמכתא" בחשבוניות הרש"פ יהיה מספר האסמכתא של חשבוניות ה - I בלבד, כפי שהוקצה על ידי רשות המסים, אין לבצע סיכום (כינוס) של מכירות או קניות מהרש"פ ויש להקפיד לדווח על כל חשבונית מכירה או קניה כתנועה נפרדת בכל סכום.לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square