צמצום השימוש במזומנים - אפריל 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 שאושר במרץ 2018 בכנסת מגביל הן מתן והן קבלת תשלומים במזומן, שימוש ב"צ'קים פתוחים" והסבת צ'קים, תחילת החוק מיום 1.1.2019.


המגבלה חלה על תשלומים עבור מכירה/ שירות במסגרת עסקית, על מכירה/ שירות במסגרת לא עסקית, על תשלום וקבלת משכורת וכן על מתנות, תרומות והלוואות.


הגבלת מזומן:


החוק אוסר לקבל או לשלם "תשלום במזומן" כהגדרתו בהמשך:

 1. לגבי מכירה/ שירות על ידי עוסק במסגרת עסקו, משכורת, תרומה או הלוואה, כאשר מחיר העסקה עולה על הסכום שבפרט 1 לתוספת הראשונה (נכון להיום 11 אלף ש"ח).

 2. לגבי תשלום עבור מכירה/ שירות שלא במסגרת עסק או מתנה, כאשר תשלום עולה על סכום שבסעיף 2 לתוספת הראשונה (נכון להיום 50,000 ש"ח).

 3. לגבי מכירה/ שירות לתייר על ידי עוסק במסגרת עסקו, כאשר סכום עולה על פי 5 מהסכום הנקוב בסעיף 1 בתוספת הראשונה (55,000 ₪ נכון להיום).


הגבלת שימוש בשקים

 1. במסגרת עסקו אסור לעוסק הן לתת והן לקבל "צ'ק פתוח", קרי צ'ק ללא שם מקבל או נסב. איסור זה חל על כל סוגי התשלומים ועל כל סכום: תשלום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.

 2. למי שאינו עוסק אסור לתת לעוסק במסגרת עסקו "צ'ק פתוח" על כל סכום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.

 3. אסור לתת ואסור לקבל במסגרת לא עסקית "צ'ק פתוח" בסכום שמעל 5,000 ש"ח עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.

 4. אסור להסב ואסור לקבל צ'ק מוסב ללא ציון שם ות"ז המסב.

 5. כמו כן, לבנקים ולמוסדות פיננסיים אסור לפרוע "צ'קים פתוחים" על כל סכום, צ'קים מוסבים על סכום שמעל 10,000 ש"ח אם בצ'ק לא צוינו פרטי מסב ונסב או צ'ק שהוסב יותר מפעם אחת (למעט הסבה לבנק או מוסד פיננסי או הסבה בין מוסדות פיננסיים) על פי התוספת השנייה לחוק.לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square