צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק - אפריל 2018

ביום 15.3.2018 נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק. החל מיום 1.4.2018 שבוע העבודה בישראל יקוצר בשעה, ויעמוד על 42 שעות (במקום 43 שעות) וזאת ללא הפחתה בשכר.


הצו קובע כי קיצור שבוע העבודה יתבצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום עבודה מוגדר וקבוע במהלך השבוע, שייקבע מראש על ידי המעסיק ובמידת הצורך יתעדכן על פי צרכי העבודה.


היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.


במקומות בהם עובדים במשמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת בהתאם לצרכי העבודה כתוצאה מהשינוי על פי הסכם זה.


המשמעות היא עליה בערך השכר לשעה, לרבות ערך שעה נוספת, לעובדים שעובדים במשכורת חודשית מעל ל-42 שעות בשבוע.


השלכות השינוי

  1. שבוע העבודה במשרה מלאה יעמוד על 182 שעות (במקום 186).

  2. השכר השעתי יחושב מעתה על בסיס של 182 שעות עבודה לחודש, במקום 186 כפי שזה היה עד כה. מה שיגדיל את ערך השעה לעובדים המשתכרים בשכר המינימום

מ-28.49 שקל ל-29.12 שקל.

  1. זכויות צבורות (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב היא על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בצו . דהיינו, הצבירה של שעות החופשה או המחלה תוכפל במספר 182 ותחולק במספר 186.


חריגים

  1. קיצור שבוע העבודה לא חל על עובדים אשר עובדים פחות מ 42 שעות עבודה בשבוע.

  2. הפחתת שעת עבודה על פי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספת שכר לעובדים אשר הועסקו פחות מ-42 שעות לפני הצו.

  3. צו ההרחבה לא חל על מי שחוק שעות העבודה והמנוחה אינו חל עליו.


הערה:

על רקע פרסום הצו, ניתן היתר כללי במשק להגדיל את כמות השעות הנוספות המקסימליות שניתן להעסיק עובדים בשבוע ל-16 שעות (במקום 15). עם זאת יש לזכור כי קיים איסור להעסיק עובדים מעבר ל-12 שעות עבודה (נטו) ליום.לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square