מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: "מטבעות וירטואלים") - אפריל 2018

בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החלו להתרחב השימוש וההשקעה באמצעים אלקטרונים, באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת (להלן: "אמצעי אלקטרוני מבוזר"). האמצעי האלקטרוני המבוזר הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת, אשר שייכותה לאדם מסוים, מאובטחת באמצעות טכנולוגיית הצפנה של ביזור, שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד. אבטחה מסוג זה הנפוצה ביותר הינה אבטחה מבוססת בלוקצ'יין.


בחוזר הנ"ל, רשות המסים ביקשה לקבוע כללים באשר לאופן החיוב במס הכנסה ומע"מ על הרווחים מעסקאות באמצעות מטבעות וירטואלים. לצורך גביית חלקה בגין השקעות, סחר וכרייה של מטבעות דיגיטליים. לשיטת הרשות, מטבעות דיגיטליים הינם נכסי השקעה, או מסחר, שיש לחייב אותם במס בגין הרווחים שינבעו ממימושם.


האמצעי האלקטרוני המבוזר משמש, בין היתר, כאמצעי סחר חליפין עבור נכסים, סחורות, שירותים ולהמרה לאמצעי אלקטרוני מבוזר אחר. ערכם של אמצעי התשלום כגון "מטבע וירטואלי", "מטבע דיגיטלי" וכן "אסימון מבוזר" כדוגמת הביטקוין והלייטקוין, נקבע ע"י הסכמת קהילת המשתמשים בו.


לעניין מס הכנסה, אמצעי תשלום מבוזר משמש כאמצעי סחר חליפין ומתואר לעיתים כ"מטבע".

אולם, למרות שבפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונחים "מטבע" ו"מטבע חוץ", הרי יש להגדיר מונחים אלו לעניין הפקודה, לפי הגדרתם בחוק בנק ישראל. לשיטת רשות המיסים, אמצעי התשלום המבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר "מטבע", או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין הפקודה, אלא הינו "נכס" כהגדרתו בחלק ה' לפקודה. לכן, ככלל, מכירתו תסווג כ"הכנסה הונית" ותחויב במס רווח הון.


נדרש כי אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר, ישמור מסמכים להוכחה, כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין.


אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק - יסווגו הכנסותיו כ"הכנסה פירותית" החייבת במס הכנסה מלא. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק, כפי שנקבעו בפסיקה.

הכנסות מממכר אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות "כריה" (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב, אשר תמורתה משולמים אמצעי תשלום מבוזר), ייראו כהכנסה עסקית.


בעסקאות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין ואופן הטיפול המיסוי יהיה כדלקמן:

  1. סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין, תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי. בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר.יחד עם זאת, במידה ולנכס, או לסחורה הנקנים, קיים מחיר נקוב, אזי שווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר, ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס, או הסחורה.

  2. במועד עסקת החליפין, ירשום המוכר הכנסה בגין מכירת הנכס, או מתן השירות. שווי התמורה כאמור יקבע בנוסף גם כמחיר מקורי של אמצעי התשלום המבוזר המתקבל. במועד מכירת אמצעי התשלום המבוזר יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד למועד מכירתו.

  3. הדיווח על ההכנסות לצרכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה.


לעניין חוק מע"מ, אמצעי תשלום מבוזר, הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מע"מ. הפעילות באמצעי תשלום מבוזר מהווה "נכס פיננסי".

בהתאם לחוק מע"מ, הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במע"מ רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים, כמפורט להלן:

  1. משקיע אשר פעילותו אינה מגיעה לכדי עסק, לא יחויב במע"מ.

  2. במידה וההכנסות מאמצעי התשלום המבוזר מגיעות לכדי עסק, יחול חיוב במע"מ וסיווג הפעילות במע"מ יהיה כ"מוסד כספי" וכן ההכנסות יחויבו בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.

  3. מי שעוסק בכריית אמצעי תשלום מבוזר, יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין מע"מ ועסקאותיו יחויבו במע"מ בשיעור אפס, או בשיעור מלא לפי העניין, על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

  4. עוסק המקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר, יחויב במע"מ ומחיר העסקה יקבע לפי סעיף 10 לחוק מע"מ. הכנסות אשר יצמחו לעוסק מאמצעי התשלום המבוזר לא תהיינה חייבות במע"מ, למעט מי שפעילותו נובעת מהמרת, או ממכירת אותו אמצעי תשלום, עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.

ההוראות לעיל, מחייבות דיווח על מכר המטבע הדיגיטלי בידי משקיע בתוך 30 ימים ממועד המכר ואילו העוסקים במסחר במטבעות דיגיטליים, או בכרייה, חייבים בהודעה על פתיחת עסק ורישום ברשויות המס כעוסקים לכל דבר.לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square