Please reload

Recent Posts

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/10
Please reload

Featured Posts

קצרים - ינואר 2018

January 8, 2018

נוהל גילוי מרצון

 

בחודש דצמבר 2017 פורסם נוהל גילוי מרצון חדש על מנת להימנע מהליך פלילי הכולל בין השאר מסלול אנונימי וגם מסלול מקוצר כאשר סך ההון הנכלל בבקשה נמוך מ- 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת נמוכה מ- 0.5 מיליון ₪, הנוהל בתוקף עד 31.12.2019 מלבד הפרק האנונימי שבתוקף עד 31.12.2018 .

 

הכנסות משכר דירה יסווגו כהכנסות מעסק

 

בית המשפט העליון דן בערעורים של פקידי שומה על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בעניין שרגא בירן ואחרים שקבעו כי יש לסווג הכנסות מדמי שכירות בגין השכרתם של למעלה מ-20 נכסי מקרקעין כהכנסה פסיבית. נקבע כי יש לסווג את ההכנסות מדמי השכירות כהכנסות של עסק וזאת בין היתר לאור כמות הנכסים המושכרים.

 

בית המשפט העליון הפך פסיקה של בית המשפט המחוזי בעניין שם נקבע כי מדובר בהכנסות פאסיביות לפי סעיף 2 (6) לפקודת מס הכנסה. נציין כי לפסיקה משמעות רבה למחזיקי מספר נכסים, סיווג ההכנסה כהכנסה מעסק שולל בין השאר את האפשרות לשלם מס מופחת בגין השכרת נכסים למגורים.

 

דיווח אחיד לקופות הפנסיה

 

יום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם' החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים נכנסו התקנות לתוקף ביום 1 בפברואר 2017, ולגבי מעסיקים של לפחות 20 עובדים יכנסו לתוקף מיום 1 בפברואר 2018. יש לפנות למשרדנו בהקדם על מנת להיערך בהתאם לחובת הדיווח כאמור.

 

נקודות זיכוי לעובדים זרים

 

עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, עובדים זרים בתחומים אחרים זכאים לנקודת זיכוי אחת החל מ-2018, (חצי נקודה בשנת 2017, ושום נקודת זיכוי לפני כן), בנוסף, עובדות זרות המועסקות בכל הענפים זכאיות לחצי נקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הנ"ל.

 

 

 

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

רומנו בלנגה ושות'- רואי חשבון
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

ראול ולנברג 24, מגדלי זיו,  בניין D, רמת החיל, תל אביב 6971924

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il