דיבידנד מוטב

רקע

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית מיום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס כגון מיסוי יתרות חובה ומיסוי עודפים שלא חולקו (עליהם נפרט בחוזרים נפרדים).

על מנת לאפשר לבעלי שליטה בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד שקובעת שיעור מס בשיעור 25% על דיבידנד שיחולק מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.09.2017 בכפוף להוראות שונות שנקבעו.

רווחים צבורים

נקבע כי מקור הדיבידנד הינו ברווחים שנצברו בידי החברה המחלקת עד ליום 31.12.2016 . לעניין זה יובהר כי רווחים צבורים בחברות תושבות ישראל לא יכללו חלוקה המסווגת כהפחתת הון או רווחי שיערוך אלא רווחים שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ממס בלבד . עוד יובהר, כי מקור הדיבידנד יכול ויהא מרווחים צבורים עד ליום 31.12.2016 בחברות מוחזקות על ידי החברה מחלקת הדיבידנד המוטב, ובלבד שחולקו לחברה המחלקת וליחיד בעל המניות המהותי או לחברה המשפחתית עד ליום 30.09.2017 .

מקבל הדיבידנד

מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי (כלומר מחזיק 10% או יותר בחברה) או חברה משפחתית זכאית כמשמעותה בסעיף 64 א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד

תשלום הדיבידנד

החברה שילמה את ההכנסה מהדיבידנד המוטב לבעל המניות המהותי בתקופה שמיום 1 ינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017 בלבד (להלן: "תקופת ההטבה") מובהר כי לעניין הוראת השעה בלבד, לא יראו בקיזוז ההכנסות מהדיבידנד המוטב כנגד אותו חלק מיתרת החובה או מדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד, כהפרה של תנאי זה בהוראת השעה ויראו את הדיבידנד כמשולם על ידי החברה ובלבד שמקורה של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לאחר תאריך 01.01.2013

ממוצע הכנסות

סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 , למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו - 2016 ,מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין. סוגי ההכנסות שיכללו בבדיקה האמורה )הן בשנות הבדיקה והן בשנות המס 2019-2017 (, לא יכללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב.

יובהר, כי הבדיקה האמורה לעיל לא תבוצע לגבי השנים בהן החברה מצויה בהליכי פירוק או לגבי השנים בהן מקבל הדיבידנד המוטב חדל להיות בעל מניות מהותי בחברה המחלקת . תנאי זה נועד על מנת שההכנסה מהדיבידנד המוטב לא תשמש כתחליף להכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים לבעלי המניות מהחברה המחלקת, במישרין או בעקיפין . עמידה בתנאי זה תיבדק על ידי פקיד השומה לגבי כל אחת משנות הבדיקה.

היה ולא התקיים התנאי האמור באחת משנות הבדיקה, הדבר יבוא לידי ביטוי בעת עריכת שומה לדוח שיוגש לשנת המס בה חולק הדיבידנד המוטב . הפרת תנאי זה על ידי אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה מחלקת הדיבידנד לא תשלול את הזכאות לדיבידנד המוטב משאר בעלי המניות המהותיים בחברה, כל עוד בעלי מניות אלו עומדים בתנאי זה ובשאר התנאים שפורטו לעיל.

אי קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך

כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב לא קוזזו הפסדי הון ממכירת נייר ערך.

מס יסף

סעיף 121 )ב( קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת כהגדרתה באותו סעיף עלתה בשנת המס 2017 על 640,000 ₪ יהיה חייב במס נוסף בשיער 3% . הדיבידנד המוטב לא ימוסה במס יסף.

*לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square