הפקדות לפנסיה דיווח ותשלום מקוון

בינואר 2016 נכנסו לתוקף הוראות אגף שוק ההון בנושא חובת המעסיק לדיווח ההפקדות החודשיות לכל מוצרי הביטוח הסוציאלי של העובדים )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות( בקבצים בלבד, ובממשק אחיד.

בנוסף, אחראי המעסיק על ביצוע בקרה על אופן הטיפול והקליטה של הנתונים שדווחו בקובץ (לאחר קבלת משוב מחברת הביטוח). על הדיווח בקובץ לכלול גם מידע על ההעברה הכספית המבוצעת ע"י המעסיק (תשלום באמצעות מס"ב או העברה בנקאית). להדגיש כי המחוקק מטיל את האחריות על המעסיק.

משרד האוצר קבע לוח זמנים ליישום ההוראות, בהתאם למספר העובדים באירגון, כאשר החל מ- 1/1/18 חובת הדיווח באופן המתואר לעיל תחול גם על מי שמעסיק עובד אחד בלבד:

כיום, לכל מעסיק דרך משלו לדיווח ולתשלום: דיווח באמצעות דו"ח פיזי מודפס או קובץ אקסל פשוט, ותשלום באמצעות ש'ק או העברה בנקאית. כל הדרכים הללו פשוט לא תעבודנה החל מינואר 2018 .

הוראות החוק מתירות למעסיק להעביר ולקבל את הקבצים מהגוף המוסדי באופן ישיר ו/או דרך מיופה כח הפועל בשמו ו/או דרך גורם סליקה מרכזי. בנוסף, החוק מחייב את המעסיק לבחור בין סוכן מתפעל (אשר נותן רק שירותי תפעול) לבין סוכן משווק (האחראי על הצד המקצועי של ייעוץ).


בפועל משרדנו נערך לשינויים, האבחנה בין סוכן מתפעל )סוג של נותן שירותי סליקה ועוד(לבין סוכן משווק ) מה שהיינו רגילים עד כה( היא חשובה.

השירות שסוכן מתפעל נותן מתחלק לשלשה חלקים:

- הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעסיק לגופים המוסדיים ;

- העברת מידע לגופים המוסדיים בגין הפקדת הכספים ;

- טיפול במשוב לבקרה בין הגופים המוסדיים לבין המעסיק, בגין הפקדת כספים ; כיום ניתן לבצע הפרדה מוחלטת בין התפעול לבין הייעוץ והשיווק הפנסיוניי תוך כדי עמידה מיטבית בדרישות הרגולציה, חשוב לזכור שהשיווק הפנסיוני לעובדים ממש אינו בתחום אחריותו של המעסיק. הפרדת הפתעול מהשיווק מסייעת למעסיק להימנע מקונפליקטים מול העובדים ומחשיפה משפטית במקומות שאינם בתחום אחריותו .

* לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצהמקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמישל החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square