January 8, 2018

נוהל גילוי מרצון

בחודש דצמבר 2017 פורסם נוהל גילוי מרצון חדש על מנת להימנע מהליך פלילי הכולל בין השאר מסלול אנונימי וגם מסלול מקוצר כאשר סך ההון הנכלל בבקשה נמוך מ- 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת נמוכה מ- 0.5 מיליון ₪, הנוהל בתוקף עד 31.12.2019 מלבד הפרק האנונימי שבתוקף עד 3...

January 8, 2018

מס חברות. המס יירד בשנה הבאה משיעור מירבי של 35% כיום ל-21% בלבד, ובכך תדלג ארה"ב מהמדינה בעלת שיעור המס הגבוה ביותר ברוב המדינות המפותחות, למקום טוב באמצע, כלומר לממוצע בין המדינות המפותחות.


חברות שקופות ושותפויות (PASSTHROUGH ENTITIES) עם הורדת מס החברות הותר ניכוי ש...

June 29, 2017

 בינואר 2016 נכנסו לתוקף הוראות אגף שוק ההון בנושא חובת המעסיק לדיווח ההפקדות החודשיות לכל מוצרי הביטוח הסוציאלי של העובדים )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות( בקבצים בלבד, ובממשק אחיד.

בנוסף, אחראי המעסיק על ביצוע בקרה על אופן הטיפול והקליטה של הנתו...

March 10, 2017

רקע

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית מיום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס
הכנסה שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס כגון מיסוי יתרות חובה
ומיסוי עודפים שלא חולקו (עליהם נפרט בחוזרים נפרדים).


על מנת לאפשר לבעלי שליטה בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים
מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

ארכיון
Please reload

מאמרים

רואי חשבון רומנו בלנגה ושות'
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

הנחושת 4, מגדלי אור בניין B, רמת החיל, תל אביב 6971069

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il