December 11, 2018

טיפים למלצרים

משנת 2019 טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מצד אחד כחלק מהכנסות המסעדה (רלוונטי מאד לעניין המע"מ), ומצד שני - כהכנסת עבודה של העובד.

מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפי...

December 11, 2018

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12.2018. עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך 10 ימים לפני או אחרי  31.12.2018  ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע לסכום המלאי בתאריך הקובע.

רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות, המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות, המצויות במ...

December 2, 2018

ביום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומנים (ראה מאמר באתר האינטרנט של רומנו בלנגה מחודש אפריל 2018 ), במסגרת החוק ידרשו רוכשי מקרקעין (כל רוכש, לרבות תושבי חוץ, חברות ועמותות) לדווח לרשות המיסים על מקורות המימון ואמצעי התשלום לתשלום התמורה בעד המקרקעין ש...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים
מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

ארכיון
Please reload

מאמרים

רואי חשבון רומנו בלנגה ושות'
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

הנחושת 4, מגדלי אור בניין B, רמת החיל, תל אביב 6971069

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il